muzeum6d Kołobrzeg
muzeum6d Kołobrzeg

Najpiękniejsze polskie budowle: konkatedra w Kołobrzegu

Home > Aktualności > Newsy > Najpiękniejsze polskie budowle: konkatedra w Kołobrzegu
muzeum6d Kołobrzeg

Dodane 12 grudnia 2019

Ta wie­kowa świą­ty­nia zachwyca swymi roz­mia­rami oraz cie­ka­wym wypo­sa­że­niem wnę­trza, dzięki czemu stała się jed­nym z waż­niej­szych punk­tów w pro­gra­mie nie­mal każ­dej wycieczki po Koło­brzegu. Co warto wie­dzieć na temat tej potęż­nej kon­ka­te­dry?

Z kart histo­rii – kon­ka­te­dra w Koło­brzegu i jej dzieje

Dzieje kon­ka­te­dry w Koło­brzegu są tak dłu­gie, jak dzieje chrze­ści­jań­stwa na zie­miach pol­skich. Gdy w 1000 roku Bole­sław Chro­bry zakła­dał kolejne biskup­stwa, jedno z nich powstało wła­śnie w Koło­brzegu. Pierw­sza kate­dra była drew­nianą budowlą, którą dość szybko znisz­czyli poga­nie. Jed­nym ze skut­ków tego ataku było prze­nie­sie­nie sie­dziby bisku­pów do Wolina. Kolejna budowla sakralna na tere­nie Koło­brzegu powstała na prze­ło­mie XII i XIII wieku. Prace zwią­zane z jej budową trwały bli­sko 200 lat, jed­nak ich efekty wzbu­dzają zachwyt do dziś. Sama kon­ka­te­dra, choć przez wieki słu­żyła pro­te­stan­tom, a w cza­sie II wojny świa­to­wej została poważ­nie znisz­czona, może się pochwa­lić wyjąt­kową formą oraz wie­loma cen­nymi dzie­łami sztuki sakral­nej. To jeden z waż­niej­szych zabyt­ków, jakimi może się pochwa­lić Koło­brzeg, oraz jeden z obo­wiąz­ko­wych punk­tów w pro­gra­mie każ­dej wycieczki po tym mie­ście.

 

Na co warto zwró­cić uwagę pod­czas zwie­dza­nia tej świą­tyni?

Dla miło­śni­ków gotyc­kiej archi­tek­tury, wizyta w tym kościele będzie wyjąt­ko­wym doświad­cze­niem. Konkate­dra Naj­święt­szej Marii Panny w Koło­brzegu zachwyca swo­imi roz­mia­rami oraz cen­nymi dzie­łami sztuki, które zgro­ma­dzono w jej wnę­trzu. Na co warto zwró­cić uwagę? Na pre­zbi­te­rium, które daw­niej słu­żyło jako miej­sce obrad kapi­tuły. Do dziś zacho­wały się tu stalle, uzna­wane za jedne z naj­star­szych zabyt­ków tego typu w całej Pol­sce. W ołta­rzu głów­nym wyróż­nia się tryp­tyk z początku XVI wieku, na któ­rym przed­sta­wiono „Ostat­nią Wie­cze­rzę”. Belka tęczowa z XIV-wiecz­nym kru­cy­fik­sem, gotycki tryp­tyk „Św. Anna Samo­trzeć” oraz piękne świecz­niki z XV i XVI stu­le­cia – oto kolejne dzieła sztuki, obok któ­rych nie można przejść obo­jęt­nie. Dodat­kowo w kościele tym można ujrzeć inte­re­su­jąca kolek­cję gotyc­kich i rene­san­so­wych obra­zów, któ­rym szczę­śli­wie udało się prze­trwać do naszych cza­sów. Są one cen­nymi dzie­łami sztuki, któ­rym z pew­no­ścią warto się uważ­niej przyj­rzeć.

Wycieczki po tak pięk­nym mie­ście, jakim jest Koło­brzeg, mogą się dla każ­dego z nas oka­zać wspa­niałą przy­godą. W tym miej­scu nudzić się nie można, a cen­nych zabyt­ków jest tu wiele. Potężna kon­ka­te­dra to tylko jedna z wielu atrak­cji, dzięki któ­rym wypo­czy­nek w Koło­brzegu sta­nie się dla każ­dego z nas wyjąt­ko­wym doświad­cze­niem.

Inne atrakcje

Sprawdź